Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Please use a translation tool for your language----

OVERZICHT


Deze website wordt geëxploiteerd door Linten groothanddel. De begrippen "wij", "we", "ons" en "onze" op deze site verwijzen naar Linten groothanxdel. Linten groothanxdel biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die je via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou - de gebruiker - aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.


Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" of "Voorwaarden") genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site bezoekt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.


De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online handelsplatform waarmee we onze producten en diensten aan je kunnen verkopen.


ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN LINTEN GROOTHANDEL


Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u een geldig BTW (TAX) nummer bezit en onze producten bedrijfsmatig inkoopt.


Als u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het account.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN


We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.


U erkent dat je content (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling doorgestuurd kan worden en dat er daarbij sprake kan zijn van (a) verzending over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens wordt altijd versleuteld wanneer zij via netwerken worden doorgestuurd.


U stemt ermee in geen toegang tot de winkel te verlenen aan personen buiten uw bedrijf zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


De kopjes in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om deze eenoudig leesbaar te maken en doen geen afbreuk aan deze Voorwaarden, noch zijn ze op andere wijze van invloed hierop.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat u er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.


ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE PRODUCTPRIJZEN


De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


We behouden ons het recht voor producten of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.


We zijn tegenover u of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van een product.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)


Producten kunnen per batch verschillen van kleur. Ook kunnen producten uit meerdere delen bestaan. Beiden zijn geen motief voor reclamatie


We doen er alles aan de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer alle kleuren juist weergeeft.

We behouden ons het recht voor de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot bepaalde personen, regio's of rechtsgebieden, zonder daartoe echter verplicht te zijn. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor de hoeveelheid van de producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten kunnen door ons te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor een product op welk moment ook niet meer aan te bieden. 


We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan je verwachtingen, of dat fouten in een product zullen worden verholpen.


ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS


We behouden ons het recht voor bestellingen die u bij ons plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per bedrijf of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen door of via hetzelfde klantaccount of dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuuradres en/of bezorgadres. Indien we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we u daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat u hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar onze mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in bij elke aankoop in onze winkel actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. u stemt ermee in uw accountgegevens en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en de nummers en vervaldatums van je creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen uitvoeren en indien nodig contact met u kunnen opnemen.


ARTIKEL 7 - 


Als u, ook op ons verzoek,  iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een promotie) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen "reacties" genoemd), gaat u ermee akkoord dat we om het even welke reactie die u ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden.


U gaat ermee akkoord geen reacties, dan wel beoordelingen over ons bedrijf te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. U gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de winkel of enige gerelateerde website kunnen aantasten. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken of u voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die u plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of enige externe partij worden geplaatst.


ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS


Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees ons Privacybeleid hier.

ARTIKEL 9 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN


Het is mogelijk dat op onze site of in een mail typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Indien informatie of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behouden we ons op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u een bestelling hebt geplaatst).


We verbinden ons niet om informatie over een dienst  of product of op enige daarmee verband houdende inhoud , waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. 

ARTIKEL 10 - VERBODEN GEBRUIK


Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken:

(a) voor onrechtmatige doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen; (c) om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking; (f) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;

(g) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast; (h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen; (j) voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of (k) om de beveiliging van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor je gebruik van de Dienst of van enige daarmee verband houdende website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.

ARTIKEL 11 - UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN


We garanderen niet dat onze webwinkel tijdens uw gebruik zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn.


We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt met het gebruik van een product, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.


U stemt er mee in dat we de producten en/of diensten periodiek voor onbepaalde duur kunnen verwijderen en op welk moment ook kunnen beëindigen, zonder u daarvan vooraf kennis te geven.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u de webwinkel en onze producten geheel op eigen risico gebruikt, en dat u als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van de producten en/of diensten. De webwinkel en alle producten en diensten die je via de webwinkel worden geleverd, worden (tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen) je verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreukmakendheid.

In geen geval kunnen Linten groothanxdel, onze bestuurders, leidinggevenden, gelieerde bedrijven, agenten, vertegenwoordigers, aannemers van werk, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentieverleners aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, verlies, enige schade of enige vordering of enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, schadevergoeding als straf, of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van schade uit winstderving, omzetderving, verlies van besparingen of gegevens, vervangkosten of enige gelijkaardige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), op basis van risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit je gebruik van de Dienst of van producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met je gebruik van Dienst of van enig product, met inbegrip van vorderingen ten aanzien van fouten of weglatingen wat content betreft, of enig verlies of enige schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige content (of enig product) die is geplaatst, doorgestuurd of anderszins via de Dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade te beperken, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt in de ruimste mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan.


ARTIKEL 12 - VRIJWARING


U stemt ermee in Linten groothanxdel en onze moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, aannemers van werk, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door u van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door u op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.

ARTIKEL 13 - SCHEIDBAARHEID


Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.


ARTIKEL 14 - BEËINDIGING


De verbintenissen en verplichtingen die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen gelden na de beëindiging van deze overeenkomst.


Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door jou of door ons worden opgezegd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wilt gebruiken, of door onze website niet langer te bezoeken.

Indien we geheel naar eigen inzicht menen of vermoeden dat u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kunnen we u ook de toegang weigeren tot onze webwinkel (of tot een deel daarvan).


ARTIKEL 15 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Het feit dat we een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of niet afdwingen, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling.


Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website of met betrekking tot de dienst worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de dienst. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen jou en ons (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden).

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden uitgelegd.ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT


Deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten op grond waarvan we u de Diensten leveren, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het recht van Noordewierweg 89A, Amersfoort, 3812DG, Nederland.ARTIKEL 17 - WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN


De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina.


We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor onze website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als u onze website blijft bezoeken of de dienst blijft gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.ARTIKEL 18 - CONTACTGEGEVENS


Vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u sturen naar jaap@lintenkopen.nl.